Besiktning

Entreprenadbesiktningen kontrollerar både att ställda krav enligt kontraktet för en entreprenad är uppfyllda, samt det som parterna kommit överens om under entreprenadtiden. Besiktning kan ske både före, under och efter entreprenadens färdigställande(för-, slut och efterbesiktning). Efter godkänd slutbesikning börjar normalt garantitid och kopplat till den kommer garantibesiktning. Typen av entreprenader kan vara AB04, ABT06, NML10, mm

Oavsett entreprenadform tillhandahåller vi enstaka besiktningsmän eller kompletta besiktningsorganisationer med besiktningsman och biträdande besiktningsmän.

Ibruktagningsbesiktning kontrollerar att anläggningen är säker. Är det en järnvägsanläggning kontrollerass att bl.a. att spåret är farbart, kontaktledningen och dess kontaktledningsområde är säkert mm.

Statusbesiktning. Precis som det låter. Denna besikning kontrolleras anläggningens skick/status. Det kan vara en lämplig form av besiktning inför en ombyggnad eller om man misastänker att ens anläggning innehar fel.

Certifierad av RISE – Research Institutes of Sweden(FD SP)
Medlem i SBR:s entreprenadbesiktninggrupp
Certifierad enligt Trafikverket BVF 543.07

Projekt- och Byggledning/
Byggplatsuppföljning

Projektledning

Projektledarens roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet inklusive rapportering. Normalt ingår det en organisation  bestående av specialister inom sina respektive områden.

Behöver ni enstaka resurs eller hel organisation hjälper vi er med detta.

Byggledning/
byggplatsuppföljning

Byggledaren eller byggplatsuppföljaren följer upp så att entreprenaden genomförs i överensstämmelse med kontrakt och överenskommelser under entreprenadtiden samt i normalfallet rapporterar till Projektledaren. Byggledaren eller byggplatsuppföljaren följer även upp entreprenadens egenkontroller inom kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö så att de genomförs efter överenskomna planer.

Behöver ni enstaka resurs eller hel organisation hjälper vi er med detta.

Produktionsledning

Denna roll är nära rollen som byggledare/byggplatsuppföljaren. Skillnaden är att denna roll har mer fokus på att produktionen.

Behöver ni enstaka resurs eller hel organisation hjälper vi er med detta.

Installationssamordning

Installationssamordnaren är precis som det låter en person som samordnar de olika installationerna. Olika tekniker som samordnas är VVS och El.

Behöver ni enstaka resurs eller hel organisation hjälper vi er med detta.

Bas-P/Bas-U

Byggarbetsmiljösamordnare för Projektering och Utförande . Denna person ansvarar för att projekteringen/utförandet utförs så att arbetsmiljön på bygg och anläggningsarbetsplatser uppnås enligt gällande lagar och regler. Denna funktion finns med i Arbetsmiljölagen som ett krav för bygg och anläggningsarbeten.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Granskning

Behöver ni få t.ex. en projektering granskad eller ett komplett förfrågningsuppdrag granskat innan ni skickar ut det för upphandling? Vi innehar certifikat hos Trafikverket när det gäller granskning. Granskningen kontrollerar allt ifrån hur det är skrivet samt det tekniska innehållet.

Granskning

Behöver ni få t.ex. en projektering granskad eller ett komplett förfrågningsuppdrag granskat innan ni skickar ut det för upphandling? Vi innehar certifikat hos Trafikverket när det gäller granskning. Granskningen kontrollerar allt ifrån hur det är skrivet samt det tekniska innehållet.

Brandlarm/sprinkler

Behöver ni hjälp med granskning av brandlarmsprojektering, entreprenadbesiktning, leveransbesiktning, revisionsbesiktning mm har vi behörigheterna som behövs.

Elsäkerhetsledning/kopplingsledning

Behöver ni hjälp med kopplingar på era anläggningar har vi behörigheterna som krävs.

Innehar ESA14 inklusive repetition 2017, samt behörigheter inom Trafikförvaltningen(SL) och Trafikverket.

TSM(Tillsyningsman) och Tågvarning

Behöver ni hjälp med TSM(Tillsyningsman) och Tågvarning på era anläggningar har vi behörigheterna som krävs.

Innehar behörigheter inom Trafikförvaltningen(SL) och Trafikverket.